Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Hardware

De abonnee heeft een (volg)SYSTEEM waarvan hij de werking kent en weet te gebruiken. Het al dan niet goed functioneren van de hardware ontslaat de abonnee niet van het betalen van de abonnementen.

Artikel 2 | Abonnement

De abonnee heeft op het bestelformulier het door hem gewenste abonnement opgegeven en zal de daaraan verbonden abonnementsprijs aan All-Connects verschuldigd zijn. Betaling van de eerste factuur impliceert het aanvaarden van deze voorwaarden. Overeenkomstig de reglementering op de prijzencontrole behoudt All-Connects zich het recht voor om de prijzen, specificaties en kenmerken van de communicatie, dienstverlening en keuze van provider te herzien mits een schriftelijke kennisgeving 30 (dertig) dagen voor ingang van de aanpassing. Er wordt verondersteld dat de abonnee akkoord gaat met de wijzigingen tenzij hij uiterlijk binnen de 14 dagen na kennisname van de nieuwe tarieven, de overeenkomst bij aangetekend schrijven opzegt.

Artikel 3 | Betalingsmodaliteiten

a) Het abonnementsgeld voor de dienstverlening dient bij  ontvangst van de facturen op voorhand betaald te worden voor een periode van minimaal 12 maanden. b) De communicatiekosten (indien niet inbegrepen) en mogelijke bijkomende kosten zullen ten laatste bij hernieuwing gefactureerd worden. c) Bij niet-tijdige betaling der facturen zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een intrest van 1% per maand en met een schadebeding van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimum van 50,00 euro, en dit ten titel van conventionele schadevergoeding. Indien de betaling 30 dagen na de vervaldag nog steeds niet uitgevoerd is, zal All-Connects de dienstverlening opschorten. De bijkomende kosten voor het opschorten en het opnieuw starten van de dienstverlening zullen aan de abonnee gefactureerd worden.

Artikel 4 | Duur en hernieuwing

De onderhavige overeenkomst is vastgesteld voor een minimale duur van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens één jaar tenzij de abonnee of All-Connects tenminste 60 dagen vóór de hernieuwingstermijn de overeenkomst per aangetekende brief opzegt.

Artikel 5 | Operationaliteit van de dienstverlening + vals alarm

a) De abonnee verplicht zich ertoe de instructies voor het gebruik van het SYSTEEM nauwgezet na te leven en er niet door onbevoegden te laten aan werken.
b) In geval de abonnementsprijs (zie aansluitformulier) ook de diensten van een alarmcentrale omvat, zullen deze beperkt zijn tot 6 valse alarmen per jaar wat betreft de interventiekosten van de centrale. Bijkomende interventies, of kosten wegens interventie van de overheid en/of eventuele boetes, schadevergoedingen of andere kosten wegens vals alarm zullen altijd supplementair aangerekend worden.

Artikel 6 | Vrijstelling van aansprakelijkheid

De DIENSTVERLENER is niet aansprakelijk voor de onderbrekingen of beperkingen van de dienstverlening te wijten aan problemen bij de providers zoals: GSM/GPRS netwerken, satelliet signalen, internet enz..., aan het feit dat het VOLGSYSTEEM niet volgens de regels van de kunst is geplaatst of defect is, of aan toevallige oorzaken, aan wettelijke of administratieve bepalingen die worden genomen of bepalingen die door de bevoegde overheden worden genomen. Aangezien het burgerlijk wetboek en de laatste interpretatie van dit wetboek en de rechtsgeleerdheid, de schade die werd berokkend door onverwachte en onvoorziene extreme factoren (natuurrampen, oorlog, …) beschouwd als een toevallige feit, stellen de DIENSTVERLENERS zich hiervoor niet verantwoordelijk.

Artikel 7 | Overdracht van de overeenkomst

Het is aan All-Connects toegelaten de abonnementsovereenkomst over te dragen, met als enige verplichting dit aan de abonnee te melden. Het is aan de abonnee niet toegelaten de abonnementsovereenkomst over te dragen, mits voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van All-Connects.

Artikel 8 | Onwettig gebruik

Het is streng verboden de simkaarten van ALL-CONNECTS te gebruiken voor eender ander gebruik dan hetgeen waar het voor bestemd is. Ieder ongeoorloofd gebruik van simkaarten, stelt de abonnee bloot aan een boete van minimum 500 euro boven op de communicatiekosten, evenals aan juridische vervolgingen. De verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de gegevens van het (volg)systeem ligt enkel bij de abonnee die zich dient te houden aan de wetgeving terzake (vb: wet op privacy).

Artikel 9 | Bevoegdheid

Voor alle geschillen met betrekking tot het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst die niet het voorwerp kunnen uitmaken van een minnelijke regeling, zullen enkel het Vredegerecht 5. Kanton Antwerpen of de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn.

Artikel 10 | Prestaties fleet management

Enkel van toepassing indien hierop een abonnement is genomen. De abonnee heeft kennis genomen van de functionaliteiten van de Web Base backoffice, heeft toegangscodes ontvangen en aanvaardt de evoluties en nieuwe versies die geïmplementeerd worden.

Benieuwd naar de CHECK.connects
asset tracking software?

Wil je samen met onze experts ontdekken hoe jij jouw bedrijfsmateriaal te allen tijde kan lokaliseren? Vraag dan nu een demo aan om alle features te ontdekken...

Benieuwd naar de CHECK.connects
asset tracking software?

Wil je samen met onze experts ontdekken hoe jij jouw bedrijfsmateriaal te allen tijde kan opvolgen en beheren? Vraag dan nu een demo aan om alle features te ontdekken.

Benieuwd hoeveel het jou maandelijks kost om je bedrijfsassets via ons online platform te beheren?
Bereken jouw prijs